วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี รหัสวิชา 3204-2112

 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี รหัสวิชา 3204-2112

จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้
        1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี
        2. มีทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี
       3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
       1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี
        2. บันทึกข้อมูลทางการบัญชีโดยใช้โปรแกรมด้านบัญชี
        3. จัดทำรายงานทางการเงินโดยใช้โปรแกรมด้านบัญชี
คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี บันทึกข้อมูลทางบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบเงินเดือนและค่าจ้าง การจัดทำรายงานทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป