ประวัตผู้จัดทำ

จัดทำโดย

นายนิธิพงษ์    เนียมนิตย์  รหัสนักศึกษา 6132040006
นายยุทธนา   พุมเรียง      รหัสนักศึกษา  6132040010

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
นักศีกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒


อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวพัชราภรณ์ ตรุษเพชร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น