บทที่ 2 ความเหมือนที่แตกต่างและองค์ประกอบ


ความเหมือนที่แตกต่างของระบบโปรแกรมทางการบัญชี
 • 1.1 ความเหมือน:
  ใช้หลักการในทางบัญชีเดียวกัน
  ใช้หลักการในทางด้านภาษีเดียวกัน
  ขั้นตอนในการทำงานมีลักษณะเดียวกัน
 • 1.2 ความแตกต่าง:
  คุณภาพของโปรแกรมที่แตกต่างกัน
  ความยากง่ายในการใช้งานที่แตกต่างกัน
  ความยืดหยุ่นในการใช้งานแตกต่างกัน
  ความสมบรูณ์ของโปรแกรมแตกต่างกัน
  ความถูกต้องของโปรแกรมแตกต่างกัน
  ความรวดเร็วของโปรแกรมแตกต่างกัน
  เสถียรภาพการใช้งานของโปรแกรมที่แตกต่างกัน
  แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมแตกต่างกัน
  ความต่อเนื่องในการพัฒนาแตกต่างกัน
  การแนะนำและการอบรมการใช้งานที่แตกต่างกัน
  การบริการหลังการขายที่แตกต่างกัน
  ความใส่ใจในการบริการลูกค้าที่แตกต่างกัน
  การแก้ปัญหาของลูกค้าแตกต่างกัน
  ทีมงานขาย, ทีมบริการหลังการขาย, ทีมพัฒนาและทีมบริหารการจัดการที่แตกต่างกัน


องค์ประกอบและงานพื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
งานพื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  มีองค์ประกอบการทำงานดังนี้
1. เทคโนโลยีที่เป็นรากฐานของโปรแกรมทางบัญชี
2. ทางเลือกของผู้ใช้ระบบงาน
3. การกำหนดรหัสผ่าน หน่วยรายงาน และการกำหนดงวดบัญชี
4. การสร้างแฟ้มหลัก การเพิ่ม ลด และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มหลัก
5. การป้อนรายการค้าและการตรวจทานรายการค้า
6, การผ่านบัญชี (Posting)
7. การปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด
8. การพิมพ์แบบฟอร์ม
9. การพิมพ์รายงาน
10. การแลกเปลี่ยนโยกย้ายข้อมูลระหว่างระบบบัญชีย่อยและระหว่างโปรแกรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น